Zespół psychoterapeutów i lekarzy

Agnieszka Księżopolska
Psychiatra i psychoterapeuta
Kwalifikacje – specjalista psychiatra i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 34), superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 20).
Doświadczenie – w latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od 2000r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Zajmuje się – leczeniem farmakologicznym i psychoterapią zaburzeń psychicznych, w szczególności:
• zaburzeń i problemów występujących u osób w podeszłym wieku
• współwystępowaniem schorzeń/ objawów somatycznych i psychicznych
• zaburzeń występujących u osób z uszkodzeniami mózgu
• zaburzeń lękowych i afektywnych (depresje i zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
• zaburzeniami występującymi po traumatycznych przeżyciach
Mgr Bogna Pisańczuk
Psycholog, psychoterapeuta
Kwalifikacje – mgr psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Doświadczenie – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od czterech lat związana z Wojewódzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, gdzie otacza opieką
psychologiczną pacjentów i ich rodziny. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi.
Zajmuje się – Psychoterapią indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych (depresja, lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, lęk napadowy, agorafobia, fobie specyficzne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne). Wspiera osoby przeżywające kryzysy życiowe oraz cierpiące z powodu niskiej samooceny czy trudności w relacjach interpersonalnych. Pracuje także z osobami chorującymi somatycznie, w szczególności z pacjentami chorującymi onkologicznie i ich bliskimi.

mgr Agnieszka Jankowska-Olecka

Psycholog, psychoterapeuta

Kwalifikacje – psycholog, trener, terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 189)
Doświadczenie – doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Profilaktyki Społecznej Maraton.Prowadziła terapię indywidualną, interwencje kryzysową , jak również liczne warsztaty dla różnych grup odbiorców. Od ponad 12 lat pracuje w prywatnym poradnictwie psychologiczno- psychiatrycznym, prowadząc krótko- i długoterminową terapię indywidualną.
Zajmuje się:

  • psychoterapią indywidualną, dorosłych i młodzieży od 17 roku życia
  • zaburzeniami depresyjnymi
  • zaburzeniami lękowymi( lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
  • przewlekłym stresem
  • kryzysami życiowymi
  • kryzysami sytuacyjnymi
  • objawami psychosomatycznymi
  • trudnościami w relacjach

mgr kinga kucała

TERAPEUta behawioralny, specjlista terapii uzależnień
Kwalifikacje – Certyfikowany Terapeuta Behawioralny (Stosowana Analiza Zachowania) Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, afiliowanego oddziału The Association for Behavior Analysis International ® (ABAI) w Polsce (certyfikat 257/T/2020). Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Członkini Association for Contextual Behavioral Science ACBS (USA). W swojej pracy korzysta z metod Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Ukończyła Szkołę Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień na SWPS w Katowicach. Jest w trakcie studiów z psychologii klinicznej i zdrowia na SWPS w Warszawie. 

Doświadczenie – pracowała i odbywała staże w licencjonowanych ośrodkach terapii behawioralnej w Polsce oraz w Austrii, w Wiedniu, gdzie prowadziła terapię indywidulaną oraz grupową z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadząc terapię indywidualną i grupową osób dorosłych uzależnionych, z podwójną diagnozą. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego. Pracuje w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego – publicznej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie.  

 

 

 

Zajmuje się: terapią uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych. uzależnieniami mieszanymi, terapią osób współuzależnionych, „DDA”, „DDD”, mających trudności adaptacyjne oraz terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

mgr Joanna Marek-Banach

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Kwalifikacje: psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.
Doświadczenie: zdobywała podczas staży klinicznych odbywanych w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz pracy w gabinecie prywatnym. Pracuje pod stałą superwizją w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając także z dorobku trzeciej fali CBT – mindfullness oraz terapii akceptacji i zaangażowania.
Zajmuje się:psychoterapią krótko- i długoterminową osób, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami afektywnymi (depresja, obniżony nastrój), zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz trudności w relacjach czy problemów w sferze seksualności.

mgr Beata Humięcka

PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA
Kwalifikacje – mgr psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Doświadczenie: od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych.
Doświadczenie – od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współpracuje z niepubliczną poradnią zdrowia psychicznego.
Zajmuje się: krótko i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju (lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, fobie specyficzne, agorafobia, depresja związana z sytuacją kryzysową , obniżony nastrój), mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian – zwłaszcza w sytuacji rozstania/rozwodu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzysta z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

mgr Paulina Piaseczna

PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA
Kwalifikacje – mgr psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Pracuje pod superwizją.
Doświadczenie – pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz grupową w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Ukończyła roczny staż w Stowarzyszeniu Niebieska Linia, które zajmuje się pomocą osób uwikłanych w przemoc oraz roczny staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Silę gdzie zdobywała wiedzę i praktykę do pracy z osobami mającymi trudności wychowawcze a także przeżywającymi kryzys w związku z urodzeniem się dziecka. Związana z prywatnym ośrodkiem psychoterapii w Warszawie. Prowadzi grupy wsparcia dla rodzin osób w kryzysie psychicznym.
Zajmuje się: terapią krótko i długoterminową osób dorosłych i starszej młodzieży (od 16 roku życia) w nurcie poznawczo – behawioralnym, pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji a także z osobami w kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu problemów osobowościowych, niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia.

dr Monika Dragunajtys-Sudoł

PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA
Kwalifikacje – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310), specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne).
Doświadczenie – doświadczenie zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka), jak i chorymi somatycznie m.in. w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym w Gołdapi (rehabilitacja chorób kardiologicznych, ortopedycznych, psychosomatycznych) oraz z zaburzeniami psychicznymi m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (Szpitala Wolskiego, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście) i Oddziale Psychogeriatrycznym, jak również w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego; od 2012 roku pracuje również z dziećmi i młodzieżą w Zakładzie Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka.
Zajmuje się:
• psychoterapią zaburzeń psychicznych, a w szczególności:
• zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia dwubiegunowe, depresja popsychotyczna),
• zaburzeń lękowych (m.in. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, lęk uogólniony),
• współwystępowaniem schorzeń / objawów somatycznych i psychicznych,
• zaburzenia odżywania.
Wspiera także osoby w trudnych sytuacjach, w procesie adaptacji do zmiany, które doświadczają trudnych emocji i kłopotów w realizacji celów i w relacjach z innymi.
Pracuje w paradygmacie poznawczo-behawioralnym stale rozwijając swoje umiejętności. Wykorzystuje również elementy trzeciej fali w psychoterapii poznawczo – behawioralnej – uważność (mindfulness), DBT, ACT.

mgr Magdalena Roessler-Górecka

PSYCHOLOG KLINICZNY, NEUROPSYCHOLOG

Kwalifikacje – Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz organizowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z blokiem szczegółowym w dziedzinie neuropsychologii klinicznej, zakończone egzaminem państwowym oraz uzyskaniem tytułu psychologa klinicznego, neuropsychologa.
Doświadczenie – w latach 2005-2018 pracowała jako asystent w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się diagnostyką i rehabilitacją osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również działalnością naukową i edukacyjną (m.in. wykłady, warsztaty, tworzenie i adaptacja narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, publikacje w czasopismach naukowych). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2016 r. otworzyła przewód doktorski. Od 2006 roku jest także związana z prywatnym lecznictwem ambulatoryjnym.
Zajmuje się:
• kompleksową diagnozą i terapią neuropsychologiczną różnych grup dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu)
• oceną nasilenia i profilu zaburzeń poznawczych w zespołach otępiennych o różnej etiologii oraz ich różnicowaniem (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, zmiany naczyniopochodne)
• zaburzeniami uwagi i innych funkcji poznawczych u dorosłych osób z ADHD (diagnoza, kompensacja) – zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii
• zmianami w funkcjonowaniu pamięci związanymi ze starzeniem się oraz profilaktyką otępień (stymulacja funkcji poznawczych, modyfikacja stylu życia).

Robert Księżopolski

Lekarz medycyny, Doradca żywieniowy

Kwalifikacje – lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, ukończył podyplomowe studia „Dietetyka i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w zakresie medycyny i dietetyki, aktywny uczestnik kongresów i konferencji medycznych poświęconych m.in. dietoterapii w chorobach układu pokarmowego, alergiom pokarmowym, żywieniu w sporcie i innych.
Doświadczenie – Dietetyka i suplementacja żywienia, bezpieczeństwo żywności, zastosowanie preparatów naturalnych – od 1998 roku. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów badań klinicznych.
Zajmuje się: dietetyką medyczną i suplementacją żywieniową w praktyce.