REGULAMIN UDZIAŁU W SESJACH PSYCHOTERAPII ORAZ KONSULTACJACH LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa

Regulamin dotyczy ogólnych warunków świadczenia usług psychoterapii, diagnozy psychologicznej i wizyt lekarskich w zespole gabinetów Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa.

 Kwalifikacje specjalistów i jakość usług

1. W zespole gabinetów Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa świadczone są usługi w zakresie:

  • – psychoterapii poznawczo-behawioralnej
  • – diagnozy psychologicznej
  • – konsultacji lekarskich i farmakoterapii
  • Usługi świadczone są w formie sesji i wizyt w zespole gabinetów przy ul. Wolność 5 w Warszawie bądź w formie online poprzez komunikatory internetowe Skype, Zoom, a konsultacje lekarskie również poprzez aplikację My Dr.

2. Psychoterapeuci przyjmujący w Centrum są psychologami bądź lekarzami – specjalistami psychiatrami, posiadają Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej wydawany po ukończonym podyplomowym czteroletnim szkoleniu w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej bądź są na zaawansowanycm etapie procesu certyfikacji.

3. Psychoterapeuci poddają proces terapii superwizji u superwizorów PTTPB oraz konsultacjom na zebraniach Zespołu. Podczas superwizji i zebrań nie są ujawniane dane osobowe Klientów/Pacjentów.

4. Specjaliści w Centrum VL świadczą usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

5. Wizyty lekarskie świadczone są przez specjalistę psychiatrę i superwizorkę PTTPB, współpracującą z psychoterapeutami prowadzącymi psychoterapię.

6. Powierzone informacje w czasie psychoterapii i wizyt lekarskich są poufne – zgodnie z zasadani ustaw o tajemnicy zawodowej psychologa i lekarza.

7. Sesja psychoterapii może zostać utrwalona na nośniku danych elektronicznych wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Pacjenta i Terapeuty. Za przechowywanie nagrania w odpowiednich warunkach zapewniających poufność danych odpowiedzialni są zarówno Pacjent jak i Terapeuta.

8. Jeśli nie zostaną ustalone z Terapeutą inne cele, Pacjent ma prawo skontaktować się telefonicznie z Terapeutą/Lekarzem poza sesją jedynie w sytuacjach nagłych (np. zagrożenia życia) oraz w celu ustalenia zmian w terminach spotkań.

9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w terapii za zgodą opiekuna prawnego.

 
Warunki odbywania wizyt/ sesji online

1. Terapeuta/Lekarz i Pacjent są odpowiedzialni za bezpieczeństwo połaczenia internetowego :

korzystają z legalnych zaktualizowanych systemów operacyjnych , programów antywirusowych oraz zaktualizowanych komunikatorów internetowych.

2. Dostęp do danych związanych z terapią jest zabezpieczony hasłami, nieudostępnianymi osobom trzecim.

3. Komunikacja poprzez komunikator internetowy lub pocztą elektroniczną może nastąpić jedynie z konta należącego do Pacjenta. Preferowane jest założenie przez Pacjenta konta pocztowego przeznaczonego jedynie do kontaktów z Terapeutą/Lekarzem.

4. Pacjent odbywa rozmowę z Terapeutą/Lekarzem w pomieszczeniu, w którym nie przebywają inne osoby, jest zapewniona poufność rozmowy. Jedynie po uzgodnieniu pomiędzy Pacjentem i Terapeutą/Lekarzem oraz w szczególnych przypadkach (np. Pacjent poniżej 18 roku życia) w rozmowie mogą wziąć udział osoby trzecie.

5. Terapeuta/Lekarz nie przyjmuje odpowiedzialności przynależnej do dostawców usług internetowych za stabilność i bezpieczeństwo platform cyfrowych służących do przekazywania danych. Pacjent nawiązując kontakt online z Terapeutą/Lekarzem zgadza się na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców usług i jest świadomy ryzyka związanego z przekazywaniem danych.

6. Terapeuta ma prawo odmówić kontynuowania sesji, jeśli Pacjent znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych.

 
Umawianie sesji/wizyt lekarskich i opłaty

1. Pierwsze spotkania mogą być umawiane telefonicznie (nr tel. 664 655 900) lub drogą mejlową ([email protected]) (lub bezpośrednio u Terapeuty/Lekarza w przypadku spotkań w gabinecie).

Kolejne spotkania są umawiane z Terapeutą/Lekarzem.

2. Wizytę / sesję można odwołać bezpośrednio kontaktując się z Terapeutą/Lekarzem lub w przypadku kiedy Pacjent nie ma jeszcze kontaktu do Terapeuty/Lekarza również poprzez sms na nr tel. 664 655 900.

3. W przypadku odwołania sesji wcześniej niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem nie jest naliczana opłata.

Jeśli Pacjent odwoła sesję /wizytę w ciągu 24 godzin poprzedzających spotkanie , to wnosi opłatę w wysokości 50% ceny sesji terapeutycznej /wizyty lekarskiej.

Jeśli Terapeuta/Lekarz odwoła sesję /wizytę w ciągu 24 godzin poprzedzających spotkanie , to Pacjent płaci za następne spotkanie 50% ceny.

4. Nieobecność Pacjenta na dwóch kolejnych sesjach bez wyjaśnienia jej przyczyn jest równoznaczna z przerwaniem terapii.

5. Dobrowolnie może nie rozpocząć procesu psychoterapii lub nie kontynuować go zarówno Pacjent jak i Terapeuta z uzasadnionej przyczyny.

 
Podstawą do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczącym terapii oraz niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych modyfikacji w regulaminie