Dialog motywujący – II. edycja

Dialog motywujący w pracy psychologa, pedagoga i psychoterapeuty – II. Edycja

II. edycja kursu organizowanego przez Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa odbywa się pod Patronatem Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM), z możliwością kontynuacji w ramach szkoleń certyfikujących PIDM.
Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara – Superwizor PTTPB,  terapeuta motywujący PTTM i członek MINT
60 godzin praktycznego szkolenia/warsztatu
Każdy z modułów to 20 godzin dydaktycznych
Forma szkolenia: 3 moduły warsztatowe on-line

 

Terminy spotkań:

moduł I: 23-24.04.2022
moduł II: 04-05.06.2022
moduł III: 24-25.09.2022

Cena:

przy jednorazowej płatności: 1800 zł za 3 moduły
przy rozłożeniu na dwie raty: 2000 zł (I rata 1000 zł płatna przy zapisie, II rata 1000 zł płatna po I. module)

Zapisy:


Czym jest Dialog Motywujący?

 

Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które powstało początkowo jako metoda do pracy nad zmianą u osób z problemem uzależnienia od alkoholu (Miller, 1983), stosowana jako alternatywa do konfrontacyjnej postawy w terapii uzależnień. Stopniowo wraz z rozwojem metody, poszerzał się również zakres jej stosowania i obecnie wykorzystuje się ją zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień, psychoterapii i pomocy psychologicznej, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach (Miller i Rollnick, 2014), w tym również w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi (Naar, Suarez, 2021), także w środowisku szkolnym (Rollnick, Kaplan i Rutschmann, 2016). O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014). Twórcy DM, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako „oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy, zwłaszcza w obszarze szeroko pojętej pomocy, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych.

 

Dla kogo?

Zapraszamy na szkolenie online psychologów, pedagogów i psychoterapeutów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i pedagogiczną lub psychoterapią.    W swojej pracy mogą oni doświadczać sytuacji, w których dotychczas stosowane narzędzia i metody nie wystarczają, aby zachęcić daną osobę do współpracy, a zwłaszcza do wprowadzania i regularnego stosowania zaleceń czy porad. W takich sytuacjach przydatna jest metoda dialogu motywującego, czyli taki sposób prowadzenia rozmowy, aby wydobyć własną motywację danej osoby do wprowadzenia zmiany.

 

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany. W pierwszej części uczestnicy poznają tzw. „ducha” DM oraz podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM. W ramach ćwiczeń warsztatowych będą mieli okazję przećwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby zachęcić rozmówcę do zmiany, utrzymując jednocześnie pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy.

Na dalszych spotkaniach uczestnicy będą pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności DM, stosując DM w sposób strategiczny w zależności od poziomu gotowości do zmiany, a także dostosowując go do konkretnych trudności napotykanych w pracy, takich jak np. tzw. „opór” wobec zmiany.

W ramach zajęć superwizyjnych (trzeci zjazd) uczestnicy będą również mieli możliwość wspólnego odsłuchiwania i omawiania próbek nagrań własnej pracy w DM. Zapewnienie przez uczestników nagrań krótkich rozmów w stylu DM (przeprowadzonych zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych) jest jednym z ważnych elementów szkolenia. Zarówno twórcy metody, jak i wyniki badań nad jej uczeniem się wskazują, że najlepsze efekty w doskonaleniu umiejętności prowadzenia DM daje możliwość prezentowania własnych prób rozmów w DM i otrzymywanie informacji zwrotnych na ich.

 

Przebieg szkolenia:

Szkolenie składa się z 3 części* (3 weekendowe moduły szkoleniowe po 20 godzin dydaktycznych):

 

I moduł (2 dni) – wprowadzenie do DM

1) Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM.

2) Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów.

3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

II moduł (2 dni) – szczegółowe metody pracy oraz język zmiany

1) Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw„wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM

2) Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).

3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

III moduł (2 dni) – specyfika zastosowania DM w psychoterapii oraz superwizja

1) Specyfika zastosowania DM w pracy psychologa i pedagoga, w pracy z dziećmi i młodzieżą.

2) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

3) Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video. Superwizja będzie prowadzona z wykorzystaniem nagrań krótkich rozmów DM prowadzonych przez uczestników.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów i psychoterapeutóww zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i pedagogiczną lub psychoterapią,  pracujących w szkołach, poradniach i innych miejscach z dziećmi i młodzieżą (oraz ich rodzicami i nauczycielami), a także z osobami dorosłymi (poradnictwo, warsztaty, psychoedukacja, grupy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, treningi itp.).


* Istnieje możliwość zapisu na jeden początkowy warsztat wprowadzający (i ewentualnie potem na pozostałe dwa) lub od razu na cały cykl trzech warsztatów. Na warsztat drugi i trzeci razem (bez pierwszego) zapraszamy też osoby, które udokumentują wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym do DM prowadzonym przez certyfikowanego terapeutę PTTM lub członka MINT.


Co zrobić by stać się Terapeutą motywującym/ Praktykiem DM PIDM?

  • Jeśli chcesz uzyskać tytuł Terapeuty Motywującego/ Praktyka DM PIDM to po ukończeniu szkolenia organizowanego przez Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa możesz kontynuować szkolenie w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego

  • Jeśli zdecydujesz się kontynuować szkolenie zostaną Ci zaliczone godziny szkoleniowe do procesu certyfikacyjnego.

Dlaczego warto?

Certyfikacja PIDM:

  • porządkuje rozbieżności w zakresie przyznawania tytułów w obszarze dialogu motywującego w Polsce,

  • zapobiega nadużywaniu tytułów zawierających słowo „terapeuta” oraz „praktyk”,

  • oparta jest na weryfikacji praktycznych umiejętności stosowania DM, w oparciu na skalę MITI.

MITI

Skala Spójności Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Treatment Integrity – w skrócie MITI). Jest narzędziem służącym do oceny umiejętności posługiwania się dialogiem motywującym w rozmowie. Skala może być wykorzystywana zarówno w celach badawczych, jak i w ramach superwizji – do udzielenia ustrukturyzowanej informacji zwrotnej dotyczącej praktycznych umiejętności stosowania DM.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) stosuje skalę MITI podczas procesu naboru uczestników szkolenia dla nowych trenerów, którzy chcą stać się członkami MINT.

 

Skala MITI wskazuje na ile dobrze osoba prowadząca rozmowę posługuje się dialogiem motywującym, a które elementy DM wymagają jeszcze większej uważności i mogłyby być praktykowane lepiej. Uzyskane informacje zwrotne, mogą posłużyć do podnoszenia umiejętności w stosowaniu dialogu motywującego.

MITI jest przeznaczona do stosowania jako:

1) Miara spójności terapii używana w badaniach klinicznych dotyczących dialogu motywującego.

2) Sposób zapewnienia ustrukturalizowanej, formalnej informacji zwrotnej na temat możliwości doskonalenia umiejętności w sytuacjach innych niż badawcze.

3) Składnik kryteriów selekcji stosowanych przy naborze na szkolenia i zatrudnianiu.

Skala MITI ocenia procesy wchodzące w skład dialogu motywującego, w tym angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie. Sesje bez specyficznego celu zmiany mogą nie być odpowiednie do oceny przy pomocy MITI.

 

Więcej informacji o możliwości certyfikacji uzyskasz w trakcie naszego Kursu Dialogu Motywującego prowadzonego przez dr Małgorzatę Adamczyk-Zientarę.