DIALOG MOTYWUJĄCY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

DIALOG MOTYWUJĄCY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara – Superwizor PTTPB,  terapeuta motywujący PTTM i członek MINT

40 godzin praktycznego szkolenia dla psychoterapeutów

Forma szkolenia: 2 moduły warsztatowe on-line

 

moduł I: 11 – 12 września 2021 – odbył się

moduł II: 27 – 28 listopada 2021

moduł III: 22 – 23 stycznia 2022

 

Cena: 1500 zł

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów oraz psychoterapeutów wszystkich nurtów! Dialog Motywujący jest wyjątkowym uzupełnieniem repertuaru każdego terapeuty. 

Po ukończeniu szkolenia psychoterapeuci CBT otrzymają zaświadczenie do przedłużenia certyfikatów. 

 
Osoby zainteresowane, które nie uczestniczyły w I części szkolenia zapraszamy do zapisów na 2. i 3. część szkolenia.
 
Warunkiem przyjęcia jest udokumentowanie uczestnictwa w przeciągu ostatnich 5 lat w co najmniej jednym dwudniowym warsztacie z zakresu wprowadzenia do dialogu motywujacego prowadzonego przez certyfikowanego terapeutę PTTM lub członka MINT.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do kwalifikacji bądź nie danej osoby do uczestnictwa w szkoleniu na podstawie przedłożonych dokumentów.
 
 

Zapisy:


Czym jest Dialog Motywujący?

Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które wykorzystuje się zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień i psychoterapii, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach. O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014).

Twórcy Dialogu Motywującego, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako “oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy psychoterapeuty, zarówno w kontekście budowania relacji terapeutycznej z pacjentem, jak i wywoływania i wzmacniania jego motywacji do wprowadzenia zmian. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych, istnieją również zalecenia dotyczące specyfiki łączenia DM z TPB (por. Arkovitz, Miller i Rollnick, 2017, Naar, Safren, 2020, Westra, 2016)

 

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany, a także ze specyfiką wykorzystania jej w pracy psychoterapeuty, zwłaszcza w kontekście psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy poznają tzw. „ducha” DM oraz podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM. Nauczą się strategicznych metod rozpoznawani i wzmacniania tzw. języka zmiany (wypowiedzi za zmianą) oraz tonowania tzw. języka podtrzymania (wypowiedzi przeciw zmianie). Dowiedzą się, jak wykorzystywać Dialog Motywujący w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej – zarówno na poziomie całego procesu, jak i w specyficznych sytuacjach (np. do pracy z tzw. oporem) – tak, aby budując jak najlepszą partnerską relację terapeutyczną, jeszcze skuteczniej pomagać ludziom w pracy nad ich własną zmianą, zwiększając ich motywację i zaangażowanie w terapię. W czasie warsztatów będą mieli okazję przećwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby zachęcić rozmówcę do zmiany, utrzymując jednocześnie pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy. W ramach zajęć superwizyjnych (trzeci zjazd) uczestnicy będą wspólnie odsłuchiwali i omawiali próbki nagrań własnej pracy w DM. Zapewnienie przez uczestników nagrań krótkich rozmów w stylu DM (przeprowadzonych zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych) jest jednym z ważnych elementów szkolenia. Zarówno twórcy metody, jak i wyniki badań nad jej uczeniem się wskazują, że najlepsze efekty w doskonaleniu umiejętności prowadzenia DM daje możliwość prezentowania własnych prób rozmów w DM i otrzymywanie informacji zwrotnych na ich temat.


HARMONOGRAM:

11-12.09.2021 Wprowadzenie do dialogu motywującego (Odbył się)

  • Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM.
  • Omówienie podstawowych pojęć i definicji Dialogu motywującego, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów.
  • Ćwiczenie rozmów w stylu Dialogu motywującego.

27-28.11.2021  Szczegółowe metody pracy DM oraz język zmiany

  • Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw„wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM
  • Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).
  • Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

22-23.01.2022  Specyfika zastosowania Dialogu motywującego w psychoterapii oraz superwizja

  • Specyfika zastosowania DM w psychoterapii na przykładzie terapii poznawczo-behawioralnej.
  • Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
  • Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video.


O prowadzącej:

dr n. hum Małgorzata Adamczyk-Zientara to psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny i superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkoleniową i naukową. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców, a także superwizję indywidualną i grupową psychoterapeutów oraz osób w trakcie szkolenia w psychoterapii.

Redaktor naukowy i autor publikacji na temat dialogu motywującego oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń: PTTPB i PTTM. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Dialogu Motywującego PTTPB.