DIALOG MOTYWUJĄCY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

DIALOG MOTYWUJĄCY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara – Superwizor PTTPB,  terapeuta motywujący PTTM i członek MINT

60 godzin praktycznego szkolenia dla psychoterapeutów

Forma szkolenia: 3 moduły warsztatowe on-line

 

moduł I: 11 – 12 września 2021 – odbył się

moduł II: 27 – 28 listopada 2021

moduł III: 22 – 23 stycznia 2022

 

Cena: 1900 zł

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów oraz psychoterapeutów wszystkich nurtów! Dialog Motywujący jest wyjątkowym uzupełnieniem repertuaru każdego terapeuty. 

Po ukończeniu szkolenia psychoterapeuci CBT otrzymają zaświadczenie do przedłużenia certyfikatów. 

Zapisy:


Czym jest Dialog Motywujący?

Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które wykorzystuje się zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień i psychoterapii, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach. O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014).

Twórcy Dialogu Motywującego, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako “oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy psychoterapeuty, zarówno w kontekście budowania relacji terapeutycznej z pacjentem, jak i wywoływania i wzmacniania jego motywacji do wprowadzenia zmian. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych, istnieją również zalecenia dotyczące specyfiki łączenia DM z TPB (por. Arkovitz, Miller i Rollnick, 2017, Naar, Safren, 2020, Westra, 2016)

 

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany, a także ze specyfiką wykorzystania jej w pracy psychoterapeuty, zwłaszcza w kontekście psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy poznają tzw. „ducha” DM oraz podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM. Nauczą się strategicznych metod rozpoznawani i wzmacniania tzw. języka zmiany (wypowiedzi za zmianą) oraz tonowania tzw. języka podtrzymania (wypowiedzi przeciw zmianie). Dowiedzą się, jak wykorzystywać Dialog Motywujący w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej – zarówno na poziomie całego procesu, jak i w specyficznych sytuacjach (np. do pracy z tzw. oporem) – tak, aby budując jak najlepszą partnerską relację terapeutyczną, jeszcze skuteczniej pomagać ludziom w pracy nad ich własną zmianą, zwiększając ich motywację i zaangażowanie w terapię. W czasie warsztatów będą mieli okazję przećwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby zachęcić rozmówcę do zmiany, utrzymując jednocześnie pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy. W ramach zajęć superwizyjnych (trzeci zjazd) uczestnicy będą wspólnie odsłuchiwali i omawiali próbki nagrań własnej pracy w DM. Zapewnienie przez uczestników nagrań krótkich rozmów w stylu DM (przeprowadzonych zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych) jest jednym z ważnych elementów szkolenia. Zarówno twórcy metody, jak i wyniki badań nad jej uczeniem się wskazują, że najlepsze efekty w doskonaleniu umiejętności prowadzenia DM daje możliwość prezentowania własnych prób rozmów w DM i otrzymywanie informacji zwrotnych na ich temat.


HARMONOGRAM:

11-12.09.2021 Wprowadzenie do dialogu motywującego

  • Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM.
  • Omówienie podstawowych pojęć i definicji Dialogu motywującego, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów.
  • Ćwiczenie rozmów w stylu Dialogu motywującego.

27-28.11.2021  Szczegółowe metody pracy DM oraz język zmiany

  • Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw„wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM
  • Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).
  • Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

22-23.01.2022  Specyfika zastosowania Dialogu motywującego w psychoterapii oraz superwizja

  • Specyfika zastosowania DM w psychoterapii na przykładzie terapii poznawczo-behawioralnej.
  • Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
  • Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video.


O prowadzącej:

dr n. hum Małgorzata Adamczyk-Zientara to psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny i superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkoleniową i naukową. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców, a także superwizję indywidualną i grupową psychoterapeutów oraz osób w trakcie szkolenia w psychoterapii.

Redaktor naukowy i autor publikacji na temat dialogu motywującego oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń: PTTPB i PTTM. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Dialogu Motywującego PTTPB.